Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí.

Mobilwag se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Zabezpečení osobních údajů: Mobilwag je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Mobilwag na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naši společnost, základní údaje o naší společnost atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (shopu), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě, kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Souhlas s poskytnutím osobních údajů. Mobilwag získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

Reklamace 

Úvodní ustanovení: Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu. Lhůta pro uplatnění práv: Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Vyřízení reklamace: Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Aktualizace 1.2.2018 GDPR Veškeré „osobní údaje“ (které jsou definovány jako jakékoli údaje, jež identifikují osobu, které se tyto údaje týkají, nebo které by mohly být použity pro identifikaci, kontaktování nebo určení polohy této osoby), které shromažďujeme a spravujeme, se budou řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů v platném znění. Když zmiňujeme „mobilwag“, máme na mysli subjekt Mobilwag , který působí jako správce nebo zpracovatel vašich údajů, jako je podrobněji popsáno v části „Subjekty shromažďující osobní údaje“ níže. 

PRIVATE POLICY 

Společnost Mobilwag zodpovídá za zpracování osobních údajů, které přijme, v souladu s tímto rámcem Ochrany osobních údajů a následně ji nepředává třetí straně. 

SUBJEKTY SHROMAŽĎUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE 

Zřídili jsme pro Vás pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), který zodpovídá za vyřizování dotazů týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo požadavky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, toho, jak spravujeme vaše osobní údaje, nebo jakýkoli jiný problém související s vašimi osobními údaji, kontaktujte našeho pověřence: Jan Šťovíček Radlická 571/70Praha 5 Tel: 606450666Email: info@mobilwag.cz 

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jako návštěvník tohoto webu se můžete zapojit do celé řady činností bez poskytování jakýchkoli osobních údajů.Když se však zaregistrujete k používání webu Mobilwag a objednáte si produkty nebo služby za účelem, aby vám byly služby poskytovány, můžeme od vás získat následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje jako jméno, telefonní číslo a fax, adresa a e-mailová adresa;
 • fakturační údaje jako číslo, datum ukončení platnosti, typ a fakturační adresa vaší platební karty;
 • demografické údaje jako název pracovní pozice, popis práce a typ a název společnosti a
 • profilová data, včetně vašeho uživatelského jména a hesla, podrobností o vašich nákupech

V závislosti na dané činnosti jsou některé z požadovaných údajů označeny jako povinné a jiné jako dobrovolné. Pokud neposkytnete povinné údaje spojené s určitou činností, nebudete se moci této činnosti účastnit. Stejně jako v případě většiny webových stránek platí, že při používání tohoto webu mohou Mobilwag nebo dílčí zpracovatelé najatí společností Mobilwag také shromažďovat určité technické údaje nebo informace o směrování z vašeho počítače za účelem usnadnění používání tohoto webu a jeho služeb. Můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a IP adresa vašeho počítače. Tyto proměnné prostředí využíváme k usnadnění a sledování používání tohoto webu a jeho služeb. Mobilwag tyto proměnné prostředí využívá také k měření vzorců provozu na tomto webu. Pro účely lepšího porozumění potřebám návštěvníků našeho webu můžeme tyto údaje příležitostně spojit s vašimi osobními údaji. Pro účely omezení chyb v naší databázi, ověřování našich uživatelů a prevenci zneužívání našeho systému můžeme vámi poskytnuté osobní údaje příležitostně doplnit o údaje ze zdrojů třetích stran. Vaše kontaktní údaje můžeme například doplnit o adresu získanou od americké poštovní doručovací služby s cílem údaje zúžit a předejít tak chybám v naší databázi. Informace, které získáme přímo od vás, můžeme doplnit informacemi uloženými v databázích třetích stran, jako jsou demografické informace nebo informace o firmách, abychom zvýšili pravděpodobnost, že marketingová sdělení, která zasíláme, pro vás budou relevantní a zajímavá. Seznam všech dílčích zpracovatelů, které využíváme ke zpracování informací. Nepožadujeme, nepoužíváme ani nesledujeme žádné informace o poloze z vašeho mobilního zařízení. 

AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NASTAVENÍ SOUKROMÍ 

Mobilwag vám na vyžádání poskytne informace o tom, kde jménem třetí strany uchováváme nebo zpracováváme jakékoli z vašich osobních údajů. Pokud o tyto informace chcete požádat, kontaktujte nás prosím na info@mobilwag.cz Ke svým osobním údajům a preferencím ohledně ochrany soukromí máte právo kdykoli přistupovat, opravovat je nebo je odstranit. Po kliknutí na odkaz „Můj účet“ můžete ihned prohlížet a upravovat většinu svých osobních údajů. Z bezpečnostních důvodů lze určité osobní údaje změnit pouze kontaktováním podpory. Na váš požadavek budeme pohotově reagovat v rozumné době. 

JAK SE POUŽÍVAJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Mobilwag vaše údaje získává za účelem poskytování služeb, vyhovění našim právním povinnostem a zlepšování produktů a služeb. Vaše osobní údaje neprodáváme a nepronajímáme třetím stranám a nesdílíme je se třetími stranami jiným způsobem, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Mobilwag tyto údaje může používat:

 • Zpracování vašich finančních transakcí
 • Odeslání potvrzení objednávky
 • Registrace vašich práv, pokud existují nebo jiné výhody, které mohou být dostupné registrovaným uživatelům
 • Odpovědí na žádosti, dotazy a připomínky na oddělení služeb zákazníkům
 • Správy vašeho účtu
 • Zasílání vyžádaných informací o produktech nebo službách
 • Zasílání informací o speciálních nabídkách Mobilwag
 • Správy propagačních akcí a losování, kterých se účastníte, a pro oznámení výsledků
 • Vyšetřování, prevence nebo opatření týkající se nezákonných činností anebo porušení podmínek služby
 • Splnění potřeb výzkumu a vývoje produktů a zlepšování našeho webu, služeb a nabídky
 • Přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti včetně cílených služeb a nabídek

Ukládáme údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies, souborů protokolu, průhledných obrázků anebo zdrojů třetích stran s cílem vytvořit souhrn vašich preferencí. Vaše osobní údaje anebo historii využívání vašeho členství navazujeme na informace v tomto souhrnu za účelem poskytování na míru připravených propagačních akcí a marketingových nabídek, zlepšování obsahu tohoto webu pro vás anebo k určení vašich preferencí. V určitých situacích může být společnost Mobilwag nucena prozradit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných úřadů, například kvůli splnění požadavků na národní bezpečnost nebo prosazování zákona. Pokud je to vyžadováno zákonem (např. pro splnění požadavků předvolání, soudního příkazu nebo soudního řízení týkajícího se produktů Mobilwag) a v případech, kdy budeme zveřejnění požadovat za nutné k ochraně svých práv, zabránění soudnímu sporu, k ochraně vašeho bezpečí nebo bezpečí jiných, k vyšetřování podvodu anebo v rámci reakce na žádost státních institucí. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v případech, kdy usoudíme, že toto zveřejnění je nutné z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek celospolečenské důležitosti. 

SDÍLENÍ INFORMACÍ S POSKYTOVATELI SLUŽEB / ZÁSTUPCI 

Mobilwag využívá pro platby za zboží a služby jednu nebo více externích společností zpracovávajících platby provedené platební kartou. Podle našeho nejlepšího vědomí tyto společnosti neuchovávají, nesdílejí a nepoužívají osobní údaje pro žádné jiné účely. Osobní údaje také sdílíme s určitými společnostmi, které naším jménem poskytují služby. V tomto případě sdílíme jen osobní údaje potřebné pro poskytování těchto služeb. Od každé společnosti, se kterou mohou být sdíleny osobní údaje, požadujeme, aby tyto údaje chránila způsobem odpovídajícím těmto zásadám ochrany osobních údajů a aby používaní těchto údajů omezila na poskytování služeb pro Mobilwag. Osobní údaje neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme jiným společnostem pro účely propagace jejich produktů nebo služeb. 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Vaše údaje uchováme, dokud bude váš účet aktivní, dokud vaše údaje budou potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jak bude vyžadováno, abychom splnili své právní povinnosti. Pokud si přejete svůj účet smazat nebo požádat, abychom vaše údaje dále nevyužívali k poskytování služeb, kontaktujte nás na adrese info@mobilwag.cz Na váš požadavek budeme reagovat do 30 dnů. Vaše osobní údaje budeme ukládat a používat dle potřeby pro účely plnění právních závazků, řešení sporů a vynucování smluv. 

VÝBĚR / VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU 

Můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním e-mailových novinek a newsletterů Mobilwag anebo e-mailů, kliknutím na odkaz „Můj účet“ na tomto webu, kde můžete provést změnu nastavení. Možnost vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení je obvykle dostupná také při procesu registrace.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s používáním tohoto webu jsou chráněné několika způsoby.

 • Váš přístup k profilu vašeho účtu je dostupný prostřednictvím hesla a jedinečného ID zákazníka, které si sami zvolíte. Heslo je zašifrované. Musíte použít silné heslo obsahující písmena i číslice a nikomu ho nesmíte prozradit.
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy na bezpečném serveru, ke kterému mají přístup pouze vybraní pracovníci.
 • Vaše osobní údaje jsou zašifrované pokaždé, když dochází k jejich přenosu do společnosti Mobilwag

Usilujeme o ochranu obdržených osobních údajů, a to jak při přenosu, tak po jejich doručení. Neexistuje však žádná 100 % bezpečná metoda přenosu dat přes internet nebo elektronického ukládání dat. I když bereme v úvahu citlivost osobních údajů, které získáváme, zpracováváme a ukládáme, i současný stav technologií k použití na ochranu vašich osobních údajů, jejich absolutní zabezpečení nemůžeme zaručit. Pokud máte jakékoli dotazy k bezpečnosti na našich webech, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@mobilwag.com 

SOUBORY COOKIE A TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ 

Tento web může při prohlížení automaticky shromažďovat informace, jako je poskytovatel připojení k internetu, typ a verze prohlížeče, operační systém a typ zařízení, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky, zobrazené informace, adresa internetového protokolu (IP), která se používá k připojení vašeho počítače k internetu, a další relevantní statická data. Tyto informace se někdy označují jako webové analýzy anebo clickstream data. Tyto automaticky získané informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme. Činíme tak proto, abychom mohli zlepšovat služby, které vám poskytujeme, zlepšovat marketing, analýzu a zajišťovat funkčnost webu.

 • Cookie je malý, jedinečný textový soubor, který webová stránka může poslat do vašeho počítače, jakmile danou stránku navštívíte. Můžeme používat cookie relace, které budou ukončeny, jakmile uživatel zavře svůj prohlížeč, anebo trvalé soubory cookie, které zůstávají v počítači uživatele, dokud nebudou ručně odstraněny. Většina webových prohlížečů vás může buď upozornit na používání souborů cookie, nebo může nabídnout jejich přijímání zcela odmítnout. Pokud nechcete, abychom soubory cookie do vašeho prohlížeče vkládali, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby je odmítal nebo aby vás upozornil, jakmile se webová stránka pokusí vložit cookie do vašeho počítače. Odmítnutí souborů cookie může mít dopad na používání našeho webu.
 • V oblasti zobrazování reklamy na našich webových stránkách nebo při řízení naší inzerce na jiných stránkách spolupracujeme s třetí stranou. Náš externí partner může využívat technologie, jako jsou soubory cookie, ke sběru informací o vašich aktivitách na tomto a jiném webu, s cílem poskytnout vám na základě vašich aktivit a zájmů při prohlížení stránek reklamu. Pokud si přejete, aby tyto informace nebyly pro účely poskytování zájmově orientované reklamy používány, můžete ukončit účast zasláním poždavku na info@mobilwag.cz (nebo pokud se nacházejí v Evropské unii, požádejte na info@mobilwag.cz). Upozorňujeme, že tímto neukončíte zobrazování reklamy. Budete i nadále dostávat všeobecné reklamy. Budete i nadále dostávat všeobecné reklamy.

Umožňujeme vám vytvořit si profil, prostřednictvím kterého budete přistupovat na blogy či do online komunit na sdílení informací, jako jsou zprávy, fotografie či videa. Upozorňujeme, že nemůžeme nijak řídit jednání a kroky ostatních stran, s nimiž se rozhodnete sdílet své stránky a údaje. Veškeré informace, které zveřejníte na veřejné nástěnce nebo v chatovací místnosti, jako je například Fórum pro přispěvatele („Fóra“), jsou viditelné všem osobám, které na dané místo vstoupí. Budete-li si přát odstranit své osobní údaje z našeho blogu nebo komunitního fóra, obraťte se na nás na adrese info@mobilwag.cz V některých případech nebudeme moci vaše osobní informace odstranit. Pokud tato situace nastane, vyrozumíme vás o tom, že tento krok nemůžeme provést, a sdělíme vám důvod. Pokud jste ke zveřejnění takových údajů eventuálně použili aplikaci třetí strany, můžete údaje odstranit buď tak, že se do dané aplikace přihlásíte a údaje odstraníte, nebo tak, že zkontaktujete aplikaci příslušné třetí strany. Vaše e-mailová adresa nebude automaticky zveřejňována na Fórech, pokud to neumožníte ve výchozím nastavení. Poté bude vaše e-mailová adresa dostupná všem osobám, které na Fóra vstupují. Všichni návštěvníci Fór navíc mohou vidět veškeré informace, které se rozhodnete uvést ve svém profilu. 

ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Mobilwag si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Pokud budou provedeny podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, před jejich vstupem v platnost je oznámíme e-mailem nebo na domovské stránce. Pokud v důsledku takových změn budete chtít změnit způsoby, kterými Mobilwag může používat vaše osobní údaje, můžete tyto změny provést v souladu s pokyny uvedenými v části s názvem „Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí“. Po zveřejnění takového oznámení se bude mít za to, že jste s jeho obsahem byli obeznámeni a veškeré podstatné změny pro vás budou platné. Výjimkou jsou následující situace: Pokud v době, kdy poskytnete své osobní údaje společnosti Mobilwag, budete mít možnost (tak jako máte teď) omezit, jak takové informace budou používány pro komunikaci s vámi, ať už ze strany společnosti. Pokud však dojde k akvizici nebo fúzi a Mobilwag se stane součástí jiného subjektu, může Mobilwag poskytnout tomuto subjektu údaje zákazníků, které jsou spojené s tou částí našeho podniku, která byla prodána jinému subjektu nebo sloučena s jiným subjektem. V takovém případě budou informace poskytnuty bez vašeho souhlasu, ale Mobilwag na svých stránkách zveřejní oznámení o daném prodeji aktiv, akvizici nebo fúzi. 

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN 

Náš web obsahuje odkazy na jiné weby (platební brány, dopravci), kde se způsob ochrany osobních údajů může lišit od způsobu používaného společností Mobilwag. Pokud některé z těchto stran poskytnete své osobní údaje, pak se způsob nakládání s nimi řídí zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Vyzýváme vás, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů jakéhokoli webu, na který zavítáte. 

WIDGETY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ 

Naše weby mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako je tlačítko To se mi líbí služby Facebook, a widgety, jako je tlačítko Sdílet, nebo interaktivní miniprogramy, které fungují na našem webu. Tyto funkce mohou získávat vaši IP adresu, informace o tom, jakou stránku na našem webu jste navštívili, a mohou vytvořit soubor cookie, a tím umožnit správné fungování dané funkce. Funkce sociálních médií a widgety buď zajišťuje třetí strana, nebo přímo náš web. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

JEDNOTNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ 

K našemu webu se můžete přihlásit pomocí služeb jednotného přihlašování, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Google+. Tyto služby ověří vaši identitu a umožní vám sdílet s námi určité osobní informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, jimiž se předvyplní náš přihlašovací formulář. Služby jako Facebook Connect vám dávají možnost zveřejňovat informace o vašich aktivitách na tomto webu na vaší profilové stránce, a tak je sdílet s ostatními v rámci vaší sítě.

STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osoby nacházející se v určitých zemích včetně Evropského hospodářského prostoru mají určitá zákonná práva týkající se jejich osobních údajů. Kromě výjimek na základě zákona můžete mít právo požadovat přístup k údajům a také je aktualizovat, odstranit nebo opravit. Do té míry, v jaké zpracování vašich osobních údajů společností Mobilwag podléhá obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je společnost Mobilwag při zpracování vašich údajů závislá na svých oprávněných zájmech, které jsou popsány výše. Když Mobilwag zpracovává určité osobní údaje pro své vlastní účely přímého marketingu, máte právo se kdykoli ohradit proti tomu, aby Mobilwag vaše osobní údaje k tomuto účelu používal. To provedete kliknutím na odkaz „můj účet“ a odhlášením se z přijímání všech e-mailů. Proti zpracování se můžete ohradit také zasláním e-mailu na info@mobilwag.cz Pokud máte jakékoli dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, postupům tohoto webu nebo jednání s tímto webem, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese info@mobilwag.cz Mobilwag.cz Jiří Hanč, Korunní 2569/180g, Praha 2, 101 00, Česká republika, identifikační číslo: IČ 62455222 E-mail: info@mobilwag.cz

aktualizováno 01.03.2022