Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mobilwag – Jan Šťovíček pro e-shop www.mobilwag.cz

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Mobilwag, se sídlem Jan Šťovíček, Radlická 571/70, Praha 5, 150 00 IČ 470 77 255, (dále jen „prodávající“) (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese prodávající.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, - osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuté jinak v kupní smlouvě. smlouva.

Uzavření kupní smlouvy. Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informativním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání. Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Jak jsou kupujícím-spotřebitelům objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

Dodání předmětu koupě. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah / licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo / licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc / digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence nebo služby. Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci / licenci v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Pokud má prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu:

- podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v uždibování množství, jakosti a provedení. Je-li společně se služby poskytnut kupujícímu dárek nebo sleva, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku nebo slevy účinnosti a kupující je povinen spolu se službou prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Pokud není ujednané, jak mě být věc zabalená, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a / nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 3.500, - Euro včetně DPH až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce. Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod na jeho používání v češtině.

Odpovědnost prodejce

Odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Mobilwag – Jan Šťovíček odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzít, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání.

Porušení smlouvy

Obecně Právo na dodání nové věci, nebe výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, Pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné peče Zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřiznají. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné peci Zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Obě strany jsou smlouvou o prodeji vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 občanského zákoníku, je povinen uhradit náklady, které vznikly s realizací a navrácením objednávky zpět k prodávajícímu (tedy poštovné, balné, poplatky apod.). Takto vzniklé náklady je možné vymáhat i soudně. Rovněž prodávající může trvat na převzetí zboží zákazníkem a zaplacením plné kupní ceny.

Odstoupení v ostatních případech. 

Bude-li umožnění Kupujícímu Podnikatelé odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě Čtrnáctý dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácený kupní cena Může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Kupující Nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, Nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, email a telefon v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Ceny

Všechny ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určený. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na provozovaném e – shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu. Naše cena – Akční zvýhodněná cena s omezenou platností dle marketingových akcí e-shopu.  

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Objednávat je možné následujícími způsoby: prostřednictvím elektronického obchodu www.mobilwag.cz Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informovaný. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout. Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí ve druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

Platební podmínky

Mobilwag – Jan Šťovíček akceptuje následující platební podmínky:

- platba předem bankovním převodem; platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay

-  na dobírku při doručení zboží (platbu přebírá od zákazníka přepravce. Kupující hradí navíc tzv. dobírka). - bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávající, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. 

Dodací a přepravní podmínky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů a stav zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Objednáním přepravním služby se klient může seznámit s obchodními podmínkami přepravce. Obchodní podmínky: Zásilkovna https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vopObchodní podmínky: Česká pošta https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminkyObchodní podmínky: DPD https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/vseobecne_obchodni_podminkyObchodní podmínky: PPL https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdfObchodní podmínky: Uloženka https://www.ulozenka.cz/vseobecne-obchodni-podminky

Zasílání přepravní službou – Evropa, dle podmínek dopravce. Pro objednávky mimo území České republiky je vyžadována platba předem na účet nebo platební nebo debetní kartou.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Mobilwag – Jan Šťovíček prodává koncovým zákazníkům. Případné poplatky a cla mohou být účtovány v zemích příjemce dle platných zákonů a předpisů. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Mobilwag – Jan Šťovíček nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

VII. Právo z vadného plnění 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

VIII. Ochrana osobních údajů: Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Další práva a povinnosti smluvních stran: Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Ostatní ustanovení: Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@mobilwag.cz nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na stránkách www.mobilwag.cz Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ KUPUJÍCÍCH KUPUJÍC

zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mobilwag.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodu mobilwag.cz Provozovatel: Jan Šťovíček, Radlická 571/70, Praha 5, IČ 470 77 255

1.2.2022